Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT về thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.