Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.