Phát động tham gia cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cử Công văn số 5905/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/11/2015 của Bộ Giảo dục vá Đào tạo về việc phát động và hướng dẫn cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm học 2015-2016;
Nhằm nâng cao nhận thức của nạười điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, đặc biệt là các em học sinh; tuyên truyền văn hóa giao thông đối với người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, góp phân giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tăc giao thông.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phát động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia cuộc thi với nội dung cụ thể sau:
1. Thời gian
Từ ngày 29/10/2015 đển hểt ngày 31/01/2016.
2. Hình thức tỗ chức
– Thí sinh truy cập và đăng ký thông tin cá nhân theo hướng dần tại địa chi Website: www.xedapdienantoan.com.
– Hình thức tham gia, các quy định về thể lệ dự thi và cơ cấu giải thưởng (xem chi tiết tại Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG kèm theo).
Để cuộc thi đạt kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời theo Công văn hướng dẫn (các thông tin liên quan đển cuộc thi các đơn vị chủ động đề nghị liên hệ đồng chí Việt Hà, Vụ Công túc HSSV, Bộ Giáo dục vả Đào tạo, ĐT: 0912.445.933, Email: hanv@moet.edu.vn; đồng chí Lê Tuấn Đạt, chuyên viên Văn phòng ủy ban ATGT Quốc gia. DT: 0983.761.087, Fax: 04.38223592. Email:
tuanđat61087@agmail.com). Đồng thời báo cáo kết quả triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phông Giáo dục Dân tộc) trước ngày 04/02/2016 băng văn bàn và dịa chi email: phonggddt.sokontum@kontum.edu.vn để theo dõi và chỉ đạo.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.