Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn của 12 tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi (Phụ lục ỉ, kèm theo).
Điều 2. Công nhận bố sung 19 xã: trong đó 14 xã khu vực I, 01 xã khu vực II và 04 xã khu vực III của thành phố Hải Phòng và tỉnh Kon Tum. (Phụ lục 1Ị kèm theo).
Điều 3. Điều chỉnh khu vực 1, II, III của 29 xã, bao gồm: 08 xã từ khu vực II sang khu vực III, 01 xã từ khu vực I sang khu vực III và 20 xã từ khu vực I sang khu vực II của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Phụ lục III, kèm theo). 
Điều 4. Điều chỉnh tên, đơn vị hành chính 16 thôn, bán của 06 tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Lạng Sơn, Kon Tum, Lai Châu, Cao Bằng. (Phụ lục IV, kèm theo).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký và thay thế nội dung các xã, thôn có tên tương ứng trong Quyết định sổ 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc.
Điều 6: Các xã, thôn được công nhận bổ sung, điều chỉnh khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi thực hiện các chính sách theo quy định hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.