THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

NGÀY 01/6/2020 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM ĐÃ BAN HÀNH THÔNG BÁO SỐ 80/TB-SGDĐT VỀ VIỆC THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020./. (GỬI KÈM MẪU SOẠN GIÁO ÁN)

NỘI DUNG CHI TIẾT TRONG TỆP ĐÍNH KÈM./.