Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 108/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.