TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGÀNH – QUÝ I NĂM 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/8/2016, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, toàn ngành sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Quý I năm nay, toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể ở các nội dung:

1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

3. Phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học.

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã có những hoạt  động nổi bật nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện môi trường giáo dục.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.