Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2819/UBND-HTKT về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

  • – Quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động …
  • – Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố:
  • + Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh kiểm tra, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng đa cấp.
  • + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bàn hàng đa cấp…
  • Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.