Góp ý dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để có cơ sở góp ý Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định tồ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung bản dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên do Bộ GDĐT soạn thảo (có gửi dự thào của Bộ GDĐT kèm theo Công văn này) và tham gia góp ý để Sở GDĐT tổng hơp, góp ý Bộ GDĐT.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.