Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cử Nghị định sổ 43/2006/NĐ’CP ngày 25/4/2006 cũa Chỉnh phù quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ve thực hiện nhiệm vự, tổ chức bộ máy* biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dần thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn bản liên quan, Sở GD&ĐT đã ban hành Công vân số 1060/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2015-2016.
Tại điểm 6.4 Công văn sổ 1060/SGDĐT-KHTC nêu trên, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn: “Ve một so hoạt động mang tính chất dịch vụ khác: Các trường cỏ điêu kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ…, thì sau khi đảm bảo nhiệm vụ chỉnh của đơn vị, có thể tổ chức các hoạt động dịch vụ đế tăng cường nguồn thu Đê quản lý các hoạt động mang tính chất dịch vụ đúng quy định, Sở GD&ĐT hướng dẫn thêm về nội dung này như sau:
– Khi có nhu cầu tổ chức hoạt động mang tính chất địch vụ, đơn vị phải có kế hoạch tổ chức hoạt động dịch vụ trình Sở GD&ĐT để xin chủ irương thực hiện. Kế hoạch tổ chức hoạt động dịch vụ gồm có: tên hoạt động dịch vụ, sự can thiểt, thời gian thực hiện, dự toán thu — chi; đồng thời phải đảm bảo hoạt động mang tính chất dịch vụ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ dạy và học của đơn vị; đảm bảo an ninh, an toàn, mỹ quan.
– Khi được Sở GD&ĐT cho phép tổ chức hoạt động dịch vụ có thu tiền, đơn vị phải đãng ký với cơ quan thuế, đóng thuế theo quy định.
– Nguồn thu từ tổ chức hoạt động dịch vụ được theo dõi, quản lý, sử dụng, báo cáo tài chính định kỳ cùng với nguồn dự toán Ngân sách nhà nước, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.