Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1293/SYT-TTS, ngày 26/5/2016 của Sở Y tế tinh Kon Tum về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lả; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016;
Đe pho biến và thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 – 31/5/2013), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Địa điểm cấm hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đẩu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá; quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chổng tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc (Điều 6, 7, 11, 12,13, 14 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá). Tuyên truyền về hành vi nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá như: Quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điếm có quy định cấm hút thuốc. Tuyên truyền về các tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc.
2. Tiểp tục thực hiện Chỉ thị số 56/CT-BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cưòng công tác PCTH của thuốc lá trong ngành giáo dục và Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.
3. Đưa nội dung PCTH thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cản bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định cùa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật. Tổ chức phát động cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm; bồ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ công chức, viên chức.
4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thể giới không thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016 như: Tổ chức nói chuyện đầu tuần, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá; treo băna rôn ngày thế giới không hút thuốc lá (có gửi kèm)….
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN