Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 401/NGCBQLGD-VP, ngày 18/5/2015 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi cơ sở dữ liệu PMIS.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin về cán bộ, giáo viên và nhân viên vào hệ thống phần mềm PMIS cụ thể như sau:
1. Cập nhật thông tin đơn vị
– Tên đơn vị; tên huyện; tên phường/xã; địa chỉ; điện thoại; cấp quản lý (các đơn vị trực thuộc sở cấp quản lý là tỉnh; trực thuộc phòng cấp quản lý là huyện).
– Năm thành lập; cấp trường; hạng trường; loại hình; đặc thù; chuyên biệt; trạng thái trường; loại nhô; vùng địa lý; trực thuộc; loại đơn vị; tỉnh/TP; quận/huyện; phường/xã; email; loại hình trường; thành thi; chất lượng cao, đặc biệt khó khăn, trường biên giới;
– Cập nhật số học sinh, số lớp tại chức năng “Xem thông tin” trên form nhập liệu về trường.
(xem hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục I đính kèm)
2. Cập nhật thông tin hồ sơ của cán bộ, giáo viên và nhân viên
– Cập nhật đầy đủ 4 Tab thông tin (1. Thông tin cá nhân; 2. Tuyển dụng – Đoàn – Đảng; 3. Trình độ chuyên môn; 4. Thông tin lương) ngoài ra cập nhật thêm các nội dung sau:
+ Cập nhật quá trình lương; quá trình khen thưởng (gồm giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên, chiến sĩ thi đua các cấp…); quá trình đào tạo, bồi dưỡng;
+ Cập nhật đánh giá: cán bộ, giáo viên; kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng.
3. Xuất các Phụ lục trong phần mềm PMIS gửi về Sở
1. Phụ lục 01;
2. Phụ lục 03;
3. Phụ lục 05;
4. Phụ lục 06;
5. Phụ lục 31;
6. Thông tin cán bộ phụ trách PMIS( theo Phụ lục II đính kèm).
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị ký xác nhận các thông tin trong các phụ lục.
4. Thời gian nộp báo cáo
Thời gian gửi báo cáo PMIS về Sở như sau:
– Lần 1: trước ngày 21 tháng 01 hằng năm, dữ liệu cập nhật đến ngày 30 tháng 12.
– Lần 2: trước ngày 21 tháng 6 hàng năm, dữ liệu cập nhật đến ngày 30 tháng 5.
– Lần 3: trước ngày 30 tháng 9 hằng năm, dữ liệu cập nhật đến ngày 15 tháng 9.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.