Hướng dẫn một sô nội dung tổ chức thỉ Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông nãm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp theo Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 về việc hướng dẫn tổ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phố thông năm học 2015-2016 và Công văn số 1524/SGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2015 về việc thông báo địa điểm, thời gian tồ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể một số nội dung tổ chức thi Tài năng tiểng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016 như sau:
I. về cách thức tổ chức: Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2015-2016 được tổ chức gồm 2 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung kết.
1. Vòng sơ khảo
1.1. Cách thức tổ chức
Học sinh của mỗi khối lớp sẽ tham gia vòng sơ khảo theo từng khối lớp, gồm 02 lượt thi.
– Lượt thi thứ nhất “What’s the Topic?: Chủ đề gì?”: Tẩt cả học sinh dự thi theo từng khối lớp xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh. Chủ đề và nội dung của các hình ảnh nằm trong chương trình giáo dục phố thông tương ứng của từng cấp, lớp. Phần thi gồm có 10 câu hỏi, mỗi câu hòi 4 điểm. Tất cả học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi nội dung trả lời vào Phiếu trả lời. Điểm của phần thi này là 40 điểm, chiếm 20% tổng điểm của cuộc thi.
– Lượt thi thứ hai “Are You a Good Communicator?: Bạn có phải là người giao tỉểp giỏi?”: Tất cả học sinh dự thi theo từng khối lớp xem các đoạn video và trả lời các câu hỏi tình huống phù hạp với chương ưình vủ nội dung của lóp học tương ứng. Phần thi gồm có 10 câu hỏi, mồi câu hòi 6 liiểm. ‘ĩál cả học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi nội (iuniỊ trà lời váo Phicu ưã [ời. Diềm eúa phần thi này là 60 điểm, chiếm 30% tổng điểm của cuộc thi.
1.2. Cách thức lựa chọn học sinh vào thi vòng chung kết
Căn cử vào tổng điểm của 02 lượt thi ở vòng sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn tối đa từ 6-8 học sinh/1 cẩp học có kết quả từ cao đến thấp để vào dự thi vòng chung kết.
2. Vòng chung kết
Học sinh bốc thăm chủ đề của mình, Ban giám khảo sẽ căn cứ phần trình bày của học sinh để đánh giá. Kết quả đánh giá học sinh là tổng điểm của từng giám khảo độc lập. Thời gian cho phần thi này như sau:
– Đối với học sinh cấp Tiểu học: Thời gian chuẩn bị của mỗi học sinh là 5 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh tối đa là 3 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi của giám khảo tối đa là 2 phút.
– Đối với học sinh cấp THCS: Thời gian chuẩn bị của mỗi học sinh là 8 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh tối đa lả 5 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi của giám khảo tối đa là 2 phút.
– Đối với học sinh cấp THPT: Thời gian chuẩn bị của mỗi học sinh là 10 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh tối đa là 5 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi của giám khảo tối đa là 3 phút.
Chủ đề, nội dung của Vòng chung két nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
3. Cách tính điểm xét giải
Điểm xét giải chung cuộc của cuộc thi là điểm tổng của 3 phần thi, xét điểm từ cao đến thấp. Cơ cấu giải gồm: 1 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và các giải Khuyến khích/1 cấp học.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.