Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khunẹ nâng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư sô 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều dược xây dựng tưong thích vởi Khung tham chiảu Châu Âu (CEFR).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định dế xem xét mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, c ban hành theo Quyết dịnh số 177/QĐ-TCBT ngây 30/01/1993 (QĐ số 177) vói Khung CEFR.
Theo khuyến nghi cùa Hội đồng thẩm định, Bộ Giảo dục và Đào tạo dề xuất như sau:
(1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trinh dộ AI theo QĐ số 66 tương dương bậc 1 của Khung 6 bậc:
(2) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc;
(3) Trình độ c theo QĐ số 177 và trình độ BI theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc;
(4) Trinh dộ B2 theo QĐ sổ 66 tương dương bậc 4 cúa Khung 6 bậc;
(5) Trình độ c 1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 cùa Khung 6 bậc;
(6) Trình dộ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.
Việc chãp nhận chứng chỉ nào để xác nhận năng lực ngoại ngữ trong tuyển dụng người lao động thuộc thẩm quyền cùa cơ quan quân lý, tuyển dụng. Tiêu chuẩn ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức phải tuân thú theo quy định cùa Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhân sự.
Nội dung chi tiết xin xem thêm fie đính kèm.