Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường giảo dục ỉỷ tưởng cách mạng, đạo đức, loi sống cho thanh niên, thiếu niên và nhỉ đồng giai đoạn 20ỉ5-2020 ” trong toàn ngành, như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong nhà trường, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sổng phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Mục tiêu cụ thể
– Các đơn vị trường học tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Đề án; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh thiếu niên (TTN) để kịp thời triển khai cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong nhà trường.
– Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TTN, học sinh, sinh viên phải được tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của đơn vị.
– Tăng cường công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; tăng cường công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sông; tinh thân tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành phảp luật, có trảch nhiệm với bản ihân và xã hội, lôn trọng quy ước cộng đồng; nâng cao trinh độ học vẩn, ý ihửc nghê nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho TTN đáp ứng yêu câu phát triển kỉnh tê – xã hội của đât nước, chú trọng, đào lạo, phát triên nguôn nhân lực ưẻ có chât luạng cao, gẳn dào tạo với thực tiễn.
1

– Thanh niên là học sinh được giáo dục hướng nghiệp; được trang bị kỹ năng sổng, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây đựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; thanh thiểu nhi được tiêp cận các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện các kỹ năng giúp các em rèn luyện, hoàn thiện nhân cách sống đẹp, sống có ích.
II. HÊ THỐNG CHỈ TIÊU
1. Chỉ tiêu phấn đấu hàng năm
– 100% thanh niên được học tập, nghiên cửu chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.
– 100% thanh niên khối sinh viên và THPT được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 100% thanh niên có hiểu biết cơ bản về HIV/AIDS và có thái độ và hành vi tích cực đối với công tác phòng, chống H3V/AIDS, tệ nạn xã hội.
– Hàng năm, 100% tổ chức Đoàn trong nhà trường tổ chức các hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
2. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020
– Đến năm 2020, phấn đấu đạt 90% thanh niên trong nhà trường được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.
– 80% thanh niên, học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 95% các trường học có các cơ sở vật chất (sân bãi, nhà thể chất, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao).
– 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hỏa trong trường học.
– 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
– Đến năm 2020, 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.