Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. Nội dung:
1. Sở GD&DT tiếp Lục chi dạo các CIT quan, dơn vị trong naãnh đầy mạnh cõnsì tác tuyên truyền Luậi Phòníi, chổntỉ tham nhùng (PCTN); các vãn bàn chỉ đạo cũa UBND Tinh và Ban Nội chinh rinh ũy; triền khai Quy chế công khai ban hành kèm theo Thône tu số 09/2009/’lT-BGl)r)Tt ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục.
2. Chỉ dạo, triển khái thực hiện kát luân Hôi nghị Ban chẩp hành Truníi ương lần tiiứ 9 (khóa X) vể cỏntỉ tác PCTN tại cơ quan Sớ, Phòng GD&ĐT và cảc đơn vị trực ihuộc. Ảp dụriìỉ hộ thom; quàn lý chất lượng theo ticu chuẩn [SO 900]-2008 Iron« giải quyểt công việc, eònu khai các thù tục hànli ehính, quy irỉnh íĩiải quyểt corm việc đối với cảc tổ chức cả nhân, đảiĩi bão nhanh gọn, chính xác, đún£ quv định pháp luật, khôntí n.ày phiền hà cho nhân dân; công khai minh bạch các nội dunti liên quan dên côrtti tác PCTN.
3. Củng cố kỷ cương, nề nếp làm việc; xây dựng kế hoạch công tác họp lý, khoa học; sử dụng có hiệu quả thời gian lao động của cơ quan. Thực hiện công khai dân chủ theo đúng qui định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát việc PCTN.
4. Từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở chủ động rà soát, phát hiện những điểm bất cập trong các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung ở mục “B. Nhiệm vụ cụ thể” tại công văn này để có kế hoạch bổ sung, sửa đổi, trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó sẽ loại bỏ các quy định không phù hợp với yêu cầu PCTN; các quy định không chặt chẽ, gây lãng phí ngân sách Nhà nước, tài sản, lao động và thời gian lao động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
II. Phân công thực hiện:
Giao các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sỏ’ GD&ĐT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 75/QĐ-SGDĐT, ngày 03/2/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT chủ động tham mưu triển khai thực hiện.
B. NHIÊM VU CU THẺ
I. Nhiêm vu thử nhất
1. Nội dung
1.1. Sở GD&ĐT triển khai đến các cơ sở giáo dục các văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBND Tỉnh về công tác PCTN; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTN theo quy định; Tổng hợp kết quả thực hiện công tác PCTN trong ngành, định kỳ báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy, ƯBND Tỉnh.
1.2. Tồ chức tiếp công dân, i*iải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời và đúng pháp luật. Gẳn cỏng lác phòni», chốn« tham nhũng với giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Kịp thời xảc minh và kẽt luận các đơn tô cáo hành vi tham nhũng theo thẳm quvcn, eỏng khai kết quả giải quyết nham phòng ngừa và ngãn chặn tiêu cực đối với các đơn vị khác. Thực hiện đúna các quy định vè trình tự xử [ý đơn thư tố cáo nói chung và tố cáo về tham nhiìna nói riêrm: kiến nghị Cỉỉảin đôc Sở xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thầm quyền xử lý đối với tồ chức, cả nhân có hành vi tham nhũng của các đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra.
1.3. Xây dựng kể hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công và thiết bị dạy học, các khoản thu đẩu năm học, các khoản đóng góp từ cha mẹ học sinh và các nguồn lực tài chính khác; việc tố chức quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo quy định.
2. Phân công thực hiện
Giao Thanh tra Sở GD&ĐT tham mưu hoặc chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở tham mưu triển khai thực hiện.
II. Nhiễm vu thử hai
1. Nội dung
1.1. Xây dựng quy trình, tiêu chuẳn luvên chọn, điềư dộne* bô nhỉệm cán bộ, giáo viên đảm bảo công bằng, khách quan. Thực hiện côim khai việc tuyên dụng cán bộ, công chức, viên chức và ngirờĩ lao độn£; cõníí kỉiai quy hoạch, dào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác, đặc biệt chú ý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội. Ban hành Quy chế và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở.
1.2. Triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của các đối tượng thuộc diện kê khai theo quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013’của Chính phủ và Thong tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc, nhắc nhở các đối tượng thuộc diện kê khai thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai. Đồng thời, tồ chức triển khai việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản đúng quy định.
2. Phân công thực hiện
Giao Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT tham mưu triển khai thực hiện.
III. Nhiêm vu thứ ba
1. Nội dung
1.1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhất là đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các khoản trợ cấp, miễn và giảm theo quy định. Triển khai nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng các chế độ chính sách dành cho học sinh nội trú và bán trú, không để những hạn chế thiếu sót của một vài tổ chức, cá nhân làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1.2. Chỉ đạo, triển khai thực hiện vĩệc cõng khai minh bạch về tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư xây dimg ca bán theo đúng Quỵêt định số 192/2004/QĐ-TTg, ngày 16/11/2004 của Thủ tirớng Chính phủ; Thỏng tư sỏ 19/2005/TT-BTC, ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chỉnh; Thông tư số 21/2005/TT- BTC, ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư sổ 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thực hiện đầy đủ quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng.
2. Phân công thực hiện
Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính sỏ- GD&ĐT tham mưu hoặc chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở tham mưu triển khai thực hiện.
IV. Nhiệm vụ thử tư
1. Nội dung
Triển khai, thực hiện theo chỉ đạo, hướng đẫn của Bộ GD&ĐT, UBND
tỉnh Kon Tum và Sở GD&ĐT trong việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc đưa nộỉ dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo
dục. Trong đó, tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cồng tác bồi
dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy nội dung PCTN; thực hiện
nội dung chương trình, thời gian giảng dạy; tài liệu giảng dạy, tham khảo; phân
công giảng dạy cho đội ngũ giáo viên; kinh phí phục vụ việc thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg và hoạt động ngoại khóa phục vụ việc giảng dạy Chỉ thị 10/CT-TTg.
2. Phân công thực hiện
Giao Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT tham mưu triển khai thực hiện.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.