Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ia H’Drai

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ia H’Drai và các đơn vị thuộc Phòng, năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.