Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.