NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

Lượt xem:

Đọc bài viết

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum luôn coi việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trong tâm nhằm xây dựng tổ chức bộ máy toàn ngành phù hợp với yêu cầu đổi mới. Trong những năm qua công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành đã có sự chuyển biến tích cực đạt được những kết quả to lớn. Ngành thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thủ tục hành chính có tính thống nhất, chặt chẽ, hợp lý, khoa học, đảm bảo tính rõ ràng và công khai, có tính khả thi, cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành công tác rà soát 110 thủ tục hành chính của Ngành về các lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Quy chế thi, tuyển sinh; Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Hiện nay, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công bố bộ thủ tục hành chính ban hành mới, bổ sung, thay thế ngành giáo dục và đào tạo (Quyết định số 701/QĐ-UBND, ngày 18/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của ngành giáo dục, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; mở rộng môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích tính tích cực, chủ động trong học sinh, sinh viên; đổi mới và tăng cường giáo dục truyền thống và văn hóa dân tộc. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng và chất lượng, từng bước khắc phục sự bất hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục và phát triển các cấp học và trình độ đào tạo. Công tác xã hội hoá giáo dục đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, mở trường và đóng góp kinh phí cho giáo dục.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phấn đấu xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư cho giáo dục, hoàn thiện các mục tiêu của ngành theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học và công nghệ.

Trong những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả về cải cách thủ tục hành chính, cụ thể:

Công tác kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính diễn ra thường xuyên trong năm nhằm kịp thời phát hiện những  thủ tục hành chính không đáp ứng được các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp, phát hiện những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức. Rà soát kịp thời kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính cần bãi bỏ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên wesite  của ngành www.kontum.edu.vn và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 100% tổng số thủ tục hành chính. Thực hiện niêm yết các khoản phí, lệ phí, mẫu hóa các giấy tờ, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục hành chính đồng thời tạo cơ chế giám sát của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của cơ quan Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thành phần của thủ tục hành chính theo quy định (Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh).

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn công dân một cách nhiệt tình, chu đáo, giúp tổ chức và cá nhân giải quyết công việc một cách thuận lợi, nhanh chóng, khách quan đúng quy định của Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử.

Cơ quan bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho bộ phận phận tiếp nhận, và trả kết quả gồm: Máy tính, máy in, máy fax, bàn làm việc, điện thoại cố định, ghế ngồi chờ cho công dân, quạt mát, nước uống. Bộ phận “một cửa” của cơ quan thực hiện việc ghi chép, theo dõi hồ sơ trong quá trình giải quyết công việc của tổ chức và công dân như: sổ theo dõi, Giấy biên nhận hồ sơ, phiếu kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ…đầy đủ. Trong quá trình giải quyết hồ sơ đã thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết (thể hiện rất rõ qua các phiếu thăm dò ý kiến phản hồi của cá nhân, tổ chức đến liên hệ công táC). Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại bộ phận “Một cửa” đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan Sở, bảo đảm việc trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời, rút ngắn thời gian, công sức cho tổ chức và công dân khi liên hệ công tác.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện công khai đầy đủ họ tên, số điện thoại công chức tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trên wesite ngành www.kontum.edu.vn  và niêm yết công khai tại Bảng hướng dẫn các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở. Triển khai việc xác định chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đối với các nội dung: Quy định về thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong những năm qua hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Sở đạt 100% đúng hẹn.

(Phòng Tổ chức- Cán bộ)