Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 112/TB_SGDĐT về kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.