Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đổi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han và cơ cấu tố chức của Sở Giáo duc và Đào tao tỉnh Kon Tum:
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 22/4/2016 của Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:
Thống nhất nâng lương bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung Quý I năm 2016 cho 15 công chức, 151 viên chức, 35 nhân viên và 05 người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cụ thể có các danh sách kèm theo).
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các thành viên trong Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo biết, thưc hiên./.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.