Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 05/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.