Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 74/SGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.