Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2015-2016 ở huyện Ia HD’rai

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Thông báo số 58/TB-UBND, ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc cho chủ trương hợp đồng giáo viên các bậc học trên địa bàn năm học 2015-2016.
Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên, nhân viên trên địa Bàn huyện. Hiện tại ngành Giáo dục còn thiếu 35 giáo viên ( có chỉ tiêu kèm theo).
Trên cơ sở Hướng dẫn số 98/HDLN-SGDĐT-SNV ngày 18/11/2013 về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo Thông báo xét tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
I. Chỉ tiêu hợp đồng đợt 2 năm học 2015-2016.
1. Bậc học Mầm non: Hợp đồng 08 giáo viên.
2. Bậc học Tiểu học: Hợp đồng 17 giáo viên, trong đó:
– Giáo viên đa môn: 07.
– Giáo viên phân môn: 07, trong đó: Anh văn: 02; Âm Nhạc: 01; Mỹ thuật: 03; Thể dục: 01.
– Giáo viên làm công tác phổ cập: 01
– Giáo viên làm công tác Đội: 02
3. Bậc học THCS: Hợp đồng 10 giáo viên, trong đó:
Toán – Lý: 01; Văn: 01; Hóa: 01; Tin học: 01; Công nghệ: 01; Anh văn: 02; Âm nhạc: 01; Thể dục: 01; Giáo viên làm công tác Đội: 01; .
III. Hình thức, điều kiện, hồ sơ, nội dung, thời gian, lệ phí xét tuyển hợp đồng:
1. Hình thức hợp đồng:
Hợp đồng lao động có thời hạn, kết thúc muộn nhất vào 31/05/2016.
2. Điều kiện đăng ký hợp đồng:
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người xin hợp đồng:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 20 tuổi trở lên và dưới 35 tuổi.
– Có đơn đăng ký xin hợp đồng;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khỏe để làm việc;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
– Không hợp đồng những người: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể người xin hợp đồng:
Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên xin hợp đồng; cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học.
+ Có bằng Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.
+ Đối với hợp đồng làm chuyên trách phổ cập: Phải có chuyên môn sư phạm đồng thời có trình độ tin học từ chứng chỉ B trở lên.
+ Đối với hợp đồng làm tổng phụ trách đội: Phải là người có chuyên môn sư phạm đồng thời có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác đôi hoặc đào tạo về đội.
3. Hình thức xét tuyển hợp đồng:
Kết hợp hai hình thức sau và cộng điểm ưu tiên (nếu có).
3.1. Xét kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa của giáo viên.
3.2. Kiểm tra năng lực:
– Đối với giáo viên: Kiểm tra năng lực soạn giáo án một tiết dạy trên lớp theo chuyên ngành phù hợp tuyển dụng .
– Đối với giáo viên làm công tác phổ cập: Kiểm tra năng lực môn Tin học liên quan đến công tác phổ cập.
– Đối với giáo viên làm công tác Đội: Kiểm tra năng lực công tác Đội thông qua soạn giáo án công tác đội.
Thời gian kiểm tra năng lực: 60 phút.
Giáo sinh tham gia kiểm tra năng lực cử một đại diện cùng chỉ tiêu tham gia bốc thăm, trúng đề nào thì cùng soạn đề đó.
3. 3. Cộng điểm ưu tiên cho các đối tượng sau:
– Đối tượng 1: Là người thuộc gia đình chính sách: bản thân là thương binh, bệnh binh; là con em thương binh, bệnh binh; gia đình công cách mạng.
– Đối tượng 2: Là người DTTS có hộ khẩu tại huyện Ia H’ Drai ít nhất 01 năm ( tính đên ngày nộp hồ sơ).
– Đối tượng 3: Là người đã hợp đồng ít nhất 01 năm học trên địa bàn và được thủ trưởng đơn vị hợp đồng nhận xét về chuyên môn từ khá trở lên, có tư tưởng đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm gì trong thời gian hợp đồng.
4. Cách tính điểm:
– Điểm học tập được xác định bằng diểm trung bình chung học tập toàn khóa được tính theo thang điểm 100 tính và tính hệ số 1
– Điểm kiểm tra năng lực (soạn giáo án) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
– Điểm ưu tiên:
+ Cộng 30 điểm đối với đối tượng 1 và 2.
+ Cộng 10 điểm cho 01 năm hợp đồng đối với đối tượng 3.
+ Phần điểm ưu tiên chỉ lấy 01 phần ưu tiên cao nhất và không quá 30 điểm.
* Kết quả điểm xét tuyển là tổng số điểm trung bình chung học tập toàn khóa, điểm kiểm tra năng lực và điểm ưu tiên tính theo quy định trên đây.
5. Xác định người được hợp đồng:
– Người trúng hợp đồng trong kỳ xét hợp đồng viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên ( khi chưa nhân hệ số);
– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu hợp đồng.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có điểm kiểm tra năng lực cao hơn là người được hợp đồng; nếu điểm kiểm tra năng lực bằng nhau thì Trưởng phòng quyết định người được hợp đồng hợp đồng theo thứ tự ưu tiên quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 98/HD-SGD ĐT-SNV ngày 18/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở nội vụ.
6. Trình tự thời gian xét hợp đồng:
– Thông báo hợp đồng; thu nhận hồ xin hợp đồng; quyết định thành lập Hội đồng; Ban ra đề, ra đáp án, Ban coi thi, Ban chấm thi; Ban phách và các tổ giúp việc cho Hội đồng xét hợp đồng: Từ 01/12/2015 đến 08/12/2015.
– Thu hồ sơ đến hết 16 giờ ngày 07/12/2015.
– Học qui chế, tổ chức kiểm tra năng lực: Ngày 09/12/2015.
– Xét tuyển, hoàn thành hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả hợp đồng: Ngày 11/12/2015.
– Thông báo trúng tuyển: Ngày 12/12/2015.
7. Hồ sơ xét hợp đồng và lệ phí xét hợp đồng:
– Hồ sơ xin hợp đồng phát hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
– Lệ phí xét tuyển hợp đồng: 50.000 đồng/ người.
Trên đây là Thông báo xét tuyển hợp đồng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm học 2015-2016.
Mọi thắc mắc liện hê: Đ/c Nguyễn Quang Thọ, ĐT: 01698231234
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm