UBND tỉnh ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Trong đó nêu rõ mục tiêu của Đề án:

  • – Mục tiêu chung:
  •  Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2008-2015; trên cơ sở tình hình thực tế về giáo dục vùng DTTS của tỉnh, có những giải pháp phù hợp để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
  • – Mục tiêu cụ thể:
  • + Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ 90% trở lên, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,5% trở lên; 100% trẻ DTTS 5-6 tuổi được chuẩn bị điều kiện vào lớp 1.
  • + Đối với giáo dục phổ thông:
  • * Huy động 100% trẻ DTTS trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học; 100% học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS; có ít nhất 30% học sinh DTTS sau tốt nghiệp THCS đi học nghề kết hợp với học THPT hệ GDTX.
  • * Trên 99,5%học sinh DTTS cấp THCS, THPT có hạnh kiểm từ trung bình trở lên; 95% học sinh DTTS cấp THCS và 90% học sinh DTTS cấp THPT có học lực từ trung bình trở lên; trên 80% học sinh DTTS tốt nghiệp THPT được học đại học hoặc cao đẳng, TCCN, đào tạo nghề.
  • Chi tiết Đề án xem trong tệp đính kèm./.