Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bổ trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 407-CV/BTCTƯ ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Èan Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum về xây dựng Kẻ hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quàn lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số;
Sờ GDĐT yêu cầu thủ trướng các dơn vị trực thuộc Sở thực hiện:
1. Rà soát các đôi tượnu là cán bộ, viên chức có định hướng quy hoạch cán bộ nguôn cùa đơn vị từ 2016 đen nãm 2020 thuộc 3 đôi tượng là nữ, trẻ (từ 40 tuôi trở xuống.), người đản tộc thiểu số (theo 02 biểu mẫu gửi kèm Cóng văn).
2. Báo cáo băng vãn bản và qua email phongtccb.sokontum@moet.edu.vn (dạng Excel ) về Sở GDĐT (phòng TCCB) trước ngày 16 tháng 5 năm 2016. Mọi sự chậm trề thủ trướng đơn vị chịu trách nhiệm.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.