Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi sai quy định

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 443/BGDĐT-KHTC ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi sai quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị:
1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1060/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2015-2016.
2. Báo cáo việc thực hiện các nội dung theo Công văn số 443/T3GDĐT- KHTC ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm): việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi đóng góp; việc tổ chức dạy thêm học thêm; việc mua đồng phục, lễ phục huy động; việc quyên góp, vận động tài trợ của trường học năm học 2015-2016. Đối với các trường trực thuộc Sở: gửi báo cáo cho Sở GD&ĐT trước 15/3/2016; đối với các trường thuộc huyện, thành phố: đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phổ tổng họp bảo cáo cho Sở GD&ĐT truớc 25/3/2016.
Sở Giảo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất về việc thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở GD&ĐT và sẽ xử lý kỷ luật (hoặc đề nghị xử lý kỷ luật theo thẩm quyền) đối với các cơ sở, cá nhân vỉ phạm. Đây là nội dung nhạy cảm, gây nhiều dư luận bức xúc trong xã hội, vì vậy yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiên cứu các quy định và triển khai thực hiện.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.