Giáo dục Tiểu học Mầm non

 • Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII

  Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2016 – 2017 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc vào sáng 7/2. Hội thi diễn ra từ ngày 7/2 đến 17/3 với hơn 640 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 07/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 1075 /SGDĐT-GDTHMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc [...]

 • Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

  Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 855/NGCBQLGD-NG ngày 27/7/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017 qua mạng Internet, cụ thể [...]

 • Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

  Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, truờng Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum báo cáo tổng kêt năm học 2015-2016 gôm các nội dung [...]

 • Tham quan học tập, trao đồi kinh nghiệm về nhân rộng mô hình VNEN

  Tham quan học tập, trao đồi kinh nghiệm về nhân rộng mô hình VNEN

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 109/GPE- VNEN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục sử dụng kinh phí Dự án đối với các hoạt động trước khi kết thúc Dự án, Sở Giáo dục vả Đào tạo tố [...]

 • Báo cáo kết quả đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối”

  Báo cáo kết quả đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 1701/BGDĐT-GDTrH ngày 14/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả đồi mới sinh hoạt chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối” Nhẳm đánh giá tinh hình vả kct quá đỗi mởi sinh hoạt tổ/nhỏm chuyên môn trong trường học; sử dụng mạng “Trướne học két [...]

 • Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

  Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn “Phương pháp dạy học mới môn Mĩ thuật cho giáo viên cấp tiêu học” cho cán bộ chuyên môn [...]

 • Đăng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

  Đăng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 1922/BGDĐT- GDTH ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đãng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục; đế kịp thời cho năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học [...]

 • Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

  Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Dào tạo hướng dan việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2015-2016 dối với môn Tiếng Anh lóp 5 (học -ỉ tiểt/tuần) như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1. 1. Mục đích – Thống nhất đánh giả [...]

 • Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

  Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 102/GPE-VNEN ngày 15/4/2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn hiệu trưởng các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục ở trường tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum hiệu [...]

 • Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

  Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sau hơn ba năm iriển khai Mò hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học (gọi tẳt là mô hình), mô hình đã dổi mới phương thức hoạt động của nhà trường và lớp học đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, những thành công, kinh nghiệm của mô hình cũng đã rừng bước được nhàn ra [...]

 • Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 – Cấp Tiếu học

  Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 – Cấp Tiếu học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học nãm học 2015-2016; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo vê Quy định dánh giả học sinh tiểu học (gọi tắt Thông tư 30); Để có cơ sớ đảnh giá kểt quà học tập của học sinh tiểu học nói chung, [...]

Trang 1 / 41234