Sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW

Huỳnh Thời- Trưởng phòng TCCB- Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.