Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDDT về việc thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2021-2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.