Thông báo kết quả kiểm tra

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 94/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra nội dung đơn thư kiến nghị, phản ánh tại Trường THPT Trường Chinh.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.