Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về việc kết quả thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.