Kết luận thanh tra công tác In sao đề thi và coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12/7/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác In sao đề thi và coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.