Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục Và Đào tạo đã có Kết luận số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.