Kết luận thanh tra

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông và các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2021-2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.