Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2021-2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.