Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021

Lượt xem:

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 08/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Thông báo số 82/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Lượt xem:

Ngày 4/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum ban hành Tờ trình số 115/TTr-SGDĐT về việc  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về [...]
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

NGÀY 01/6/2020 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM ĐÃ BAN HÀNH THÔNG BÁO SỐ 80/TB-SGDĐT VỀ VIỆC THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020./. (GỬI KÈM MẪU SOẠN GIÁO ÁN) NỘI DUNG CHI TIẾT TRONG TỆP ĐÍNH KÈM./.     [...]
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Lượt xem:

Ngày 25/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Công văn số 639/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Nội dung chi tiết  trong tệp đính kèm./. [...]
Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 12/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Tờ trình số 107/TTr-SGDĐT về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Ngày 07/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Công văn số 543/SGDĐT-GDTrH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 29/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo Số 75/TB-SGDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.     [...]
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Ngày 29/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn Số 511/SGDĐT-GDTrH về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Tờ trình  Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí)  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 24/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 100/TTr-SGDĐT  Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí)  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Ngày 21/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 478/SGDĐT-GDTrH về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 21/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 74/SGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ Tỉnh

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ Tỉnh

Lượt xem:

Ngày 15/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số451/SGDĐT-GDTrH-Vv Hưởng ướng cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ Tỉnh Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KON TUM

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KON TUM

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Lượt xem:

Ngày 14/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 439/SGDĐT-GDTrH về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Trường THPT Duy Tân- TP Kon Tum: Dạy học trực tuyến sẽ bổ trợ thêm cho dạy học qua truyền hình

Trường THPT Duy Tân- TP Kon Tum: Dạy học trực tuyến sẽ bổ trợ thêm cho dạy học qua truyền hình

Lượt xem:

Dạy học trực tuyến sẽ bổ trợ thêm cho dạy học qua truyền hình Hà Nguyên (https://giaoducthoidai.vn) GD&TĐ – Trường THPT Duy Tân (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã tổ chức cho HS học trên truyền hình kết hợp với dạy – học trực tuyến để đảm bảo chất lượng học tập, nhất là đối với khối 10 do HS chưa có ý thức tự giác trong học [...]
Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí) năm học 2020-2021.

Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí) năm học 2020-2021.

Lượt xem:

Ngày 9/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 420/SGDĐT-KHTC V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí) năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp gửi kèm./. [...]
Về việc góp ý Dự thảo Tở trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Về việc góp ý Dự thảo Tở trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lượt xem:

Ngày 8/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 418/SGDĐT-VP V/v góp ý Dự thảo Tở trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Giáo viên may khẩu trang tặng trò nghèo phòng dịch Covid-19

Giáo viên may khẩu trang tặng trò nghèo phòng dịch Covid-19

Lượt xem:

Giáo viên may khẩu trang tặng trò nghèo phòng dịch Covid-19 Thương các học trò nghèo, nhiều thầy cô giáo tại Kon Tum đã mua vải về may khẩu trang phát miễn phí cho các em để phòng dịch Covid-19. Khi giáo viên cầm kéo Để giúp đỡ các học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn chống dịch, thầy cô Trường tiểu học Kim Đồng (H.Đăk Hà, Kon [...]
HOCMAI – VTC : Giới thiệu chương trình Luyện thi THPT quốc gia trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12

HOCMAI – VTC : Giới thiệu chương trình Luyện thi THPT quốc gia trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12

Lượt xem:

Bắt đầu từ ngày 8/4/2020, Hệ thống Giáo dục HOCMAI và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC ra mắt chương trình Luyện thi THPT Quốc gia trên truyền hình dành riêng cho học sinh lớp 12 trong chương trình “Lớp học không khoảng cách”.   Chương trình luyện thi THPT nhằm giúp học sinh lớp 12 củng cố, ôn luyện kiến thức các môn học, thành thạo các [...]
Kon Tum: Thầy cô tự tay may khẩu trang phòng dịch cho trò

Kon Tum: Thầy cô tự tay may khẩu trang phòng dịch cho trò

Lượt xem:

Kon Tum: Thầy cô tự tay may khẩu trang phòng dịch cho trò Dung Nguyễn (https://giaoducthoidai.vn) GD&TĐ – Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến giá khẩu trang bị đẩy lên cao. Do đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể mua khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Thầy cô, cùng phụ huynh góp sức may khẩu trang vải để phát miễn phí cho các [...]
CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI KHÔNG PHẢI LÀ PHONG TỎA ĐẤT NƯỚC

CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI KHÔNG PHẢI LÀ PHONG TỎA ĐẤT NƯỚC

Lượt xem:

[...]