Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu các khoản thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dự thảo, thuyết minh và các phụ lục chi tiết tại các đường liên kết: Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu các khoản thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục