Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022 (31/8/2021)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022 (31/8/2021)

Lượt xem:

1) Chường trình Hội nghị 2) Giấy mời Hội nghị 3. Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Sở GDĐT a. Nội dung báo cáo b. Các phụ lục kèm theo: CÁC PHU LỤC KÈM THEO 4. Hệ thống chỉ tiêu: HE THONG CAC CHI TIEU   [...]
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022

Lượt xem:

1. Tài liệu họp của của Bộ Giáo dục và Đào tạo:  a) Chương trình Hội nghị b) Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của ngành Giáo dục 2. Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Sở GDĐT a. [...]
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021

Lượt xem:

TẢI TẠI ĐÂY: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HÈ [...]
TÀI LIỆU HỌP TỔNG KẾT BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP TỔNG KẾT BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Lượt xem:

1. Dự thảo báo cáo tổng kết 2. Phụ lục báo cáo tổng kết [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT MỘT NĂM ĐỔI MỚI TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT MỘT NĂM ĐỔI MỚI TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lượt xem:

1. Tài liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.Tài liệu  Ủy ban nhân dân tỉnh 3. Tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021  và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông

Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông

Lượt xem:

1. Chương trình Hội nghị 2. Dự thảo tổng kết Sở GDĐT Kon tum 3. Tài liệu hội nghị 4. Công văn triệu tập     [...]
TÀI LIỆU HỌP GIAO BAN NGÀNH QUÝ 2/2021

TÀI LIỆU HỌP GIAO BAN NGÀNH QUÝ 2/2021

Lượt xem:

Tài liệu họp giao ban Ngành quý 2/2021: Tải tại đây [...]
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: TAI LIEU HOI NGHI TRUC TUYEN [...]
TÀI LIỆU HỌP GIAO BAN NGÀNH QUÝ 4

TÀI LIỆU HỌP GIAO BAN NGÀNH QUÝ 4

Lượt xem:

[...]