Kết luận thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kết luận thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Ngày 26/8/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-SGDĐT về việc thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra đơn thư tại Trường THPT Trường Chinh

Thông báo kết quả kiểm tra đơn thư tại Trường THPT Trường Chinh

Lượt xem:

Ngày 22/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 94/TB-SGDĐT ngày về việc kết quả kiểm tra đơn thư tại Trường THPT Trường Chinh. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 26/7/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 07/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tẹp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022

Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022

Lượt xem:

Ngày 20/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Ngày 01/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về việc kết quả thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Ngày 17/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra

Lượt xem:

Ngày 10/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông và các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 31/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tại tỉnh Bình Thuận

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 44/TB-SGDĐT  về kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi tỉnh Bình Thuận. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông

Lượt xem:

Ngày 18.02.2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 34/TB-SGDĐT  về việc Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Lượt xem:

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 05/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei

Lượt xem:

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDDT về việc thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Lượt xem:

Ngày 28.12.2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2312/QĐ-SGDĐT về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây

Lượt xem:

Ngày 15/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 11/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 06/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 10/KL-SGDĐT về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 112/TB_SGDĐT về kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022

Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 15/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Văn bản số 1600/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 14/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 108/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Lượt xem:

Ngày 08/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản sô 1544/SGDĐT-TTr về việc tiển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Địa chỉ Tổ chức thi, thể lệ cuộc thi…chi tiết được hướng dẫn tại tệp đình kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 18/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.   [...]
Kết luận thanh tra công tác phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 12/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 212 »